Webáruház       Magunkról       Caruel készítmények       A Caruel csapat       Kapcsolat      

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Preambulum

A Caruel Újlak Patika Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelõen járjon el.

Az Caruel Újlak Patika Kft ezúton tájékoztatja a fogyasztókat, valamint a látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseirõl, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetõségeirõl.

Definíciók, rövidítések

Avtv.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról;
Adatkezelõ:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet;

 

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adat;


 

Az adatkezelõ, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelõje a Caruel Újlak Patika Kft(a továbbiakban: Caruel Újlak Patika Kft), amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

Az Caruel Újlak Patika Kft internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészõprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás idõpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képzõdnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A Caruel Újlak Patika Kft ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyûjtésére használja fel.- ezt akkor kell beleírni, ha rögzít a rendszer biz. Adatokat – ez informatikai kérdés, ha igen, akkor bele kell venni, ha nem, nem.

Az Caruel Újlak Patika Kft. által mûködtetett webáruházon keresztül történõ rendeléshez regisztrációra van szükség. A regisztráció során kötelezõen megadandó személyes adatok a felhasználó neve, címe, telefon-és e-mail elérhetõsége. Ezen adatok a megrendelés teljesítéséhez, a jogviszonyhoz szükségszerûen kapcsolódó adatok, ezen adatok nélkül az Caruel Újlak Patika Kft nem nyújthatja szolgáltatásait,vagy Önnel nem tudna kapcsolatot tartani.

A regisztráció során Ön megadhatja (opcionálisan) születési idejét és nemét. Ezen adatokat a Caruel Újlak Patika Kft. promóciós célokra használja.

Szolgáltatásaink igénybevétele, és a regisztráció önkéntes. Ön a fenti adatok megadásával, a regisztráció elvégzésével járul hozzá ahhoz, hogy a Caruel Újlak Patika Kft. az Ön személyes adatait áruküldõ tevékenységhez, és vásárlási ajánlatainak megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minõsül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhetõ. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.


A fentiek szerinti adatkezelés során keletkezõ információkat az Caruel Újlak Patika Kft a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelõen kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
A tudomására jutott adatokat az Caruel Újlak Patika Kft harmadik személy számára – a termékek házhoz szállítását végzõ harmadik személyeken kívül- nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A §. , az 1995. évi CXIX. Törvény 3. § (4) a) bekezdése, valamint az Avtv. 3. § szerint az adatok közlésének önkéntessége teremti meg.

Az adatkezelés idõtartama

A Caruel Újlak Patika Kft. a regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez a regisztráció alkalmával adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az egyes rendelésekkel kapcsolatos személyes adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a szerzõdéssel kapcsolatban igény érvényesíthetõ. A Caruel Újlak Patika Kft. köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzõdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt.

A Caruel Újlak Patika Kft. mint adatkezelõ az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

A felhasználók jogainak gyakorlása

Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésrõl. Az Caruel Újlak Patika Kft kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat Az Caruel Újlak Patika Kft a kérelem benyújtásától számított lehetõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Caruel Újlak Patika Kft-nál kezdeményezheti.

Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Caruel Újlak Patika Kft-hoz e-mailen, a …. címre elküldött kérelemmel lehetséges.


Ön 
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi.


Ön 
jogainak megsértése esetén az Caruel Újlak Patika Kft mint adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatbiztonság

Az Caruel Újlak Patika Kft kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Caruel Újlak Patika Kft törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása egyrészt informatikai eszközökkel, másrészt adatfeldolgozó igénybevételével történik.
Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggõ kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.Kulcsszavak

Gyógytermék vízhiányos bőr Prémium Kozmetikumok Q-10 Személyes higénia érzékeny bőr online patika szappan Saját készítmények Gyógyhatású készítmények méregtelenítés testradír Homeopátia Testápolás száraz bőr patika webshop Kézápolás Q10 Kozmetika gyógyszertár webshop
 

Teljes kulcsszó lista rejtve

Saját készítmények Gyógytermék Láz, Fájdalom Arcápolás Testápolás Kézápolás Gyógyhatású készítmények Személyes higénia Megfázás, influenza Kozmetika Allergia Homeopátia Prémium Kozmetikumok Schüssler Caruel Újlak Patika Caruel Patika online patika online gyógyszertár patika webshop patika webáruház gyógyszertár webshop gyógyszertár webáruház ránctalanítás hidratálás érzékeny bőr száraz bőr vízhiányos bőr berpedezett bőr narancsbőr testradír szemkarika visszér reuma gold lifting Q10 szappan tusfürdő aloe vera fájdalom ajakápolás csípés hajhullás korpásodás méregtelenítés Q-10 lúgosító
 
Caruel Újlak Patika          1036 Budapest, Bécsi út 34-36.          06 1 / 250 - 52 - 03          info@caruelujlakpatika.hu
2018. április 19. csütörtök -   Emma napja van - holnap Tivadar napja lesz.